Obsah

VÍTEJTE V Bolaticích,

ve starobylé slezské obci (4 411 obyvatel), která leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km na severovýchodně do města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.

Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m. Rozlehlým úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu veliký Chuchelenský les, převážně smrkový a borový a les Bažantnice.

Starobylá slezská obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.

Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m.

Rozlehlým úrodným polím vytváří na  severovýchodě zelenou korunu veliký Chuchelenský les, převážně smrkový a borový a les Bažantnice. Obec sama leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše 1320 ha. Nejnižší místo v obci je na jihu u bývalé pískovny u soutoku Černého potoka a  potoka Opusty - 240 m nad mořem.

V obci Bolatice žije v současné době na 4 400 obyvatel a jejich počet rok od roku stoupá. V obci se nachází obecní úřad (zámek), knihovna, nákupní středisko Tempo, pošta, Česká spořitelna, kostel, komplex budov základní a mateřské školy, dvě hasičské zbrojnice, 4 kaple, koupaliště, sauna, solárium, solná jeskyně, kulturní dům, kino,  podnik Lanex a.s. - výrobce vaků a lan, zaměstnávající více jak 700 zaměstnanců, zemědělská společnost Opavice a.s., obhospodařující 627 ha polí, pekárna, 11 restaurací a hospod, 13 soukromých obchodů a obchůdků a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, opravny aut, stolařství, kadeřnictví, kosmetiky, pedikérství, čalounictví, kovářství, instalatérství, lahůdkářství atd.

Rozvoji podnikání napomáhá i 16 ha průmyslová zóna, ve které působí na 20 firem. V obci je na  poměrně velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro dospělé, dětský lékař, interní lékař, dva stomatologové a ženský lékař) a také výdejna léků. Všichni občané v obci jsou napojeni na veřejný vodovod, plynovod a na  veřejnou kanalizaci včetně ČOV.

  Další údaje o obci

V obci je asi 57% produktivního, 26% předproduktivního a 17% neproduktivního obyvatelstva. Délka místních komunikací je 16,5 km. Délka chodníků je 9,3 km. Plocha veřejného prostranství je 7 600 m2.

 Obec má schválený územní plán ze dne 17.6.1996, je zapojena do programu obnovy vesnice. Pravidelně co dva měsíce vydává obec zpravodaj, který dostávají zdarma všechny domy a byty.

Spolek pro obnovu venkova působil v obci Bolatice v od roku 1997, kdy byl zaregistrován pod č. 36 dne 15.12.1997 na tehdejším Okresním úřadě v Opavě , během své činnosti se podílel na mnoha důležitých projektech a akcích a v průběhu 10 let své činnosti splnil většinu svého původního programu.

Činnost spolku pro POV se v  souvislosti s vývojem strategického řízení obce v roce 2007 volně přetransformovala na pracovní skupiny při tvorbě Strategického plánu rozvoje obce Bolatice.

 

Sportovní příležitosti

Také v oblasti sportu a relaxace má obec Bolatice co nabídnout. Velkým lákadlem převážně v letních měsících je areál koupaliště. Součástí tohoto sportovně – rekreačního areálu je veliký bazén (30 m x 25 m), bazén pro neplavce (15 m x 25 m) a dětské brouzdaliště (5 m x 10 m). Zahrát si zde můžete nohejbal, volejbal, beach volejbal, ruské kuželky, petanque, kriket, stolní tenis, badminton, soft tenis či si zapůjčit kolo. Dále je součástí koupaliště stánek rychlého občerstvení, dětské hřiště, sauna, solárium, fitnesscentrum, restaurace a  banketka. Můžete využít i možnosti nočního koupání.

Dalším sportovně – rekreačním areálem v Bolaticích je hřiště fotbalového klubu. V areálu hřiště se nachází dvě fotbalová hřiště, antukové hřiště na volejbal a tenis, asfaltová plocha na basketbal, dětské hřiště a restaurace.

V areálu základní školy je k dispozici travnaté hřiště na  minikopanou a antukové hřiště. Součástí areálu je i sportovní hala.

Dále můžete využít sportovní areál Ruždina – Maracana, kde je k dispozici hřiště na minikopanou a hřiště na plážový volejbal. Sportovně - rekreační areál na Borové je tvořen asfaltovou plochou na tenis, basketbal a  jiné sporty a také fotbalovým hřištěm. Další příležitostí ke sportování jsou travnatá hřiště na ul. Družstevní a „V Důlku“.

V obci je v provozu 6  dětských hřišť – ul. Hornická, areál hřiště FK, ul. Družstevní, areál skládky Borová, areál MŠ Bolatice, areál MŠ Borová.

Další destinací turistického ruchu v  Bolaticích je naučná stezka. Stezka byla vybudována v roce 2000, začíná i končí v osadě Borová (část obce Bolatice) a tvoří okruh v Chuchelenském lese. Trasa je dlouhá celkem 6 km a je vybavena informačními tabulemi s popisem zvířat a  rostlin, je značena ukazateli směru, značením kilometrů a cca 30 tabulkami s  názvy stromů. Podél trasy byla pro odpočinek vybudována odpočívadla. Obcí prochází také síť cyklostezek spojující různá zajímavá místa na  Hlučínsku.

 

Školství, péče o děti, mládež a seniory

V obci Bolatice se nachází úplná základní škola. ZŠ je pavilonová, severní a jižní pavilon je spojen přístavbou, která se napojuje na  starou tělocvičnu. V roce 2006 byla slavnostně otevřena nová víceúčelová sportovní hala.

Mateřská škola má 6 oddělení, z nichž jedno se nachází v  místní části Borová. V roce 2008 obec zrekonstruovala saunu v MŠ na novou učebnu pro dalších 15 dětí. V areálu školy se nachází dětská hřiště s prolézačkami, travnaté hřiště, běžecká antuková dráha a školní zahrada.

Senioři jsou zapojováni do veřejného života v jednotlivých spolcích a organizacích, po roce 1990 vznikl v obci Slezskoněmecký svaz (SNS), ve kterém se sdružují převážně starší občané, mající svůj pěvecký sbor a v  prostorách obce v kulturním domě mají zřízené klubovny, knihovnu a relaxační místnost. Kromě toho obec přispívá SNS na činnost spolku.

V roce 2002 vznikl v obci díky iniciativě občanů a obce Klub seniorů, který pořádá zájezdy a  kulturní akce pro seniory, ženy z Klubu seniorů si ušily krásné kroje a  pravidelně vystupují na akcích v obci i okolí. V obci byl v roce 2002 vystavěn Dům s pečovatelskou službou, ve kterém ve 12-ti bytech žije 14  seniorů.

 

Kultura a tradice v  obci

Obec Bolatice je známá pro svou bohatou celoroční kulturní činnost, snažící se o zachování lidových tradic a zpestření života nejen svých obyvatel. Začátku roku patří plesová sezona. K tomuto účelu je hojně využíván prostor místního kulturního domu. V něm se odehrávají i další akce, jako například Vítání jara, Vítání občánků, oslavy Dne matek, HLUKFEST (přehlídka rockových kapel), Výstava zahrádkářů a kutilů, Výstava podnikatelů a řemeslníků, divadelní vystoupení, koncerty aj.

Součástí kulturního domu je kinosál, ve kterém se  kromě občasných promítání filmů uskutečňují cestopisné přednášky i další akce a  dvakrát ročně filmový festival, o který je veliký zájem.

Mimo jiné i k účelu pořádání kulturních akcí je hojně využíván Skanzen lidových tradic a řemesel. Každoročně se koná na skanzenu Stavění májky (konec dubna), Setkání seniorů  (červenec) – vesnické klebety u  ohňa a šnapsu, Vesnická zabíjačka (listopad) – pravé zabijačkové hody s výrobou tradičních pokrmů a ochutnávkou, Koledy ve skanzenu (prosinec) – setkání u  vánočního stromu a skleničky svařeného vína při poslechu vánočních písní a koled a Živý Betlém (prosinec) – divadelní představení o narození Krista (pořádá se  jednou za dva roky). V průběhu roku se zde konají i mše svaté pro děti a  koncerty dechové hudby.

 

  Životní prostředí v obci

Občané obce se snaží pečovat o svá obydlí, okolí svých domů, veřejnou zeleň a celkové životní prostředí v obci. Každoročně jsou v obci v rámci Dne Země uklízena veřejná prostranství,  upravována veřejná zeleň a také jsou vysazovány tisíce nových stromků v obecním lesíku a na polních cestách.

V posledních letech byly obnoveny 2 místní studánky „U Velkého kamene“, u  které se zastavuje mnoho turistů, a studánka „V důlku“.

 Všichni občané v obci jsou napojeni na veřejný vodovod, plynovod a na  veřejnou kanalizaci. Všechny odpadní vody v obci jsou čištěny v jedné ze 3 ČOV (Bolatice, Průmyslová zóna, Borová).

 

Historie Bolatic

K obydlení Hlučínska i území dnešní obce dochází v  období 4500 - 2500 let př. n. l. , což dokazují nálezy s lineární a moravskou malovanou keramikou. Nepřetržitost osídlení dokumentují i další nálezy pozůstatků lidu popelnicových polí z období 1000 - 700 let př. n. l. Území obce bylo osídleno i za doby vlády Rostislava, tj. Velkomoravská říše.

O území Opavska se vedly neustále spory mezi diecézemi Vratislavskou a Olomouckou. Spor byl rozhodnut ve prospěch diecéze Olomouc. První písemná zmínka o obci je z roku 1250, v dopise papeže Inocence IV. vyhotoveného 18.12. 1250. v Lyonu, který území obce odkazuje cisterciáckému klášteru na Velehradě. O obci se zmiňuje v roce 1265 i olomoucký biskup Bruno při placení desátků a smlouvě s opatem Velehradským. Správním centrem statků tohoto kláštera na Opavsku byly Stěbořice. Husitství zatřáslo majetkovou držbou velehradských cisterciáků a Bolatice v té době získal Jindřich z Děhylova. Získat zpět Bolatice z držení se klášteru nepodařilo ani od dalšího držitele, Otíka z Rohova, a tak se opat Štěpán r. 1467 rozhodl Bolatice, které nedržel, zastavit přímo synům českého krále Jiřího z Poděbrad, Viktorínovi a Jindřichovi, vévodům Opavským. Poděbradové zástavu pak udělili Jindřichovi Donátovi z Velké Polomi.

 V Bolaticích v té době bylo již dědičné fojtství se svobodným dvorem a rybníkem, které nepodléhalo zástavnímu držiteli Bolatic a  docházelo proto k velmi vleklým sporům. Bolatické volenství, jak se zmíněnému dvoru s fojtstvím říkalo, náleželo evangelikům Drahotušům na Dolním Benešově. V  r. 1544 získali tito v zástavě i ves Bolatice. Pobělohorské poměry umožnily návrat cisterciáků do Bolatic.

V létech 1674-1694 působil v obci frýdecký rodák, Kristián Bohumír Hirschmenzel, jeden z našich význačných barokních spisovatelů a  známý polyhistor cisterciánského řádu Velehradského jako administrátor statku a  fary Bolatice.

Roku 1682 navštívil Bolatice polský král Jan Sobieský s vojskem, když táhl na pomoc Vídni obležené Turky. Kostel postavený v  Bolaticích r. 1703 byl zasvěcen sv. Stanislavu, polskému patronovi, právě na paměť této události. Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v  Bolaticích v r. 1724-1748 ranně barokní zámek s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli p. Marie a posléze menší barokní kapli sv. Jan Nepomuckého. V roce 1721 měli cisterciáci v Bolaticích 9 zahrad, krčmu a  dvůr, žilo zde 25 sedláků, 26 zahradníků, 6 domkařů a 10 podruhů.

Po prohrané válce Marie Terezie připadlo Hlučínsko 11. června 1742 Prusku. Po zrušení velehradského kláštera prodal Pruský stát Bolatice 9. listopadu 1784 bratrům baronům Eugenovi a Aloisovi Hennům z  Henneberku za 41 000 tolarů. Noví majitelé 3. června 1786 založili osadu Heneberky, která byla v r. 1893 připojena k Bolaticím a od r. 1949 se nazývá Borová. V roce 1822 prodali bratři Hennové Bolatice knížeti Edvardovi Lichnovskému za 83 054 tolarů, který ji připojil k fidelkomisnímu panství v  Chuchelné.V roce 1830 je v obci 122 domů, 1 zámek a 1200 obyvatel, škola s  jedním učitelem a kostel. Osada Heneberky čítala 256 obyvatel. V roce 1837 se staví v obci nová škola.

V roce 1848 zrušením roboty se lid stal svobodným a  volným a začíná odcházet na práce do Horního Slezska, Německa a Ostravy. Toto období je charakterizováno neúrodou, velkou bídou a přírodními pohromami (hlavně požáry).

V roce 1870 jsou odváděni občané do prusko-francouzské války.V roce 1873 byla zahájena stavba silnice Bolatice - Chuchelná. I když obec leží v Prusku, české vyučování se udrželo ve škole do roku 1872. Od 1. 10. 1874 je v obci zaveden sňatek církevní i občanský. V roce 1890 má obec 2 074 obyvatel. Pro povznesení moravského lidu v Prusku založilo katolické duchovenstvo v roce 1895 'Katolické noviny'. V roce 1895 je zavražděn v bolatickém lese učitel Oskar Kuroň a je zahájena výstavba železnice Opava - Chuchelná - Ratiboř. V roce 1897 začala výstavba druhé školy v obci. Rok 1901  byla v lesíku Křeménky postavena hájenka, která měla sloužit císaři Vilému II. k  odpočinku a svačině. Rok 1907 je spojen s výstavbou vodovodu na osadě Heneberky.

7. května 1911 byl položen základní kámen nového kostela , který byl vysvěcen 24. 11.1912. Stavba se prováděla podle projektu kravařského stavitele Seyfrieda. Období do 1. světové války bylo období rozmachu a rozvoje. Válka však přinesla lidem utrpení, řada z nich ve válce zemřela. Po válce se Hlučínsko stává územím nikoho, teprve 4. 2. 1920 je v Paříži rozhodnuto - Bolatice se vrací do ČSR. Dvacátá léta nebyla příliš dobrá pro rozvoj obce, ten přišel až na začátku 30 let, i když Bolatice byly poškozovány častými povodněmi. V roce 1932 bylo započato s elektrizací obce i Heneberků, v roce 1933 došlo k  vydláždění a kanalizaci Padol.

V září 1938 přišlo Hlučínsko pod Německo. Po připojení k Německu byli občané prohlášeni německými a muži museli nastoupit do německé armády. Řada z nich se již z války nevrátila domů. Těžké boje v závěru 2.světové války, při nichž byla obec osvobozena 17. 4. 1945, připomínají pomníky padlých ruských a českých vojáků. Po roce 1945 se obec vrací již natrvalo do území ČSR. Rány po válečné tragédii se dlouho zacelovaly. Zaměstnanosti v obci velmi pomohlo založení podniku Juta (Konopa, dnes Lanex), který začal výrobu lan a dalších výrobků. V roce 1962 je otevřena nová budova školy pro 500  žáků.

Koncem 60-tých let byla v obci vybudována nová kanalizace, která zatrubnila potok procházející středem obce. V 70-tých letech a  80-tých letech dochází v obci k velkému stavebnímu rozkvětu, je rozšířen podnik Juta, je postavena budova mateřské školy, obchodní dům, koupaliště, nová budova obecního úřadu, pošta atd. Koncem 80-tých let začala rekonstrukce kulturního domu. V 70-letech se vybudovaly i suché retenční hráze, které mají obec chránit před povodněmi. V 80-tých letech se začal budovat v obci vodovod, začátkem 90-tých let pak plynovod, který byl dostavěn v roce 1996. Od roku 1994 se provádí rekonstrukce zámku, od roku 1997 rekonstrukce koupaliště.
V roce 1998 byla opravena hasičárna na Borové a byla opravena komunikace na ul. Sokolovské, byla zahájena telefonizace obce, která byla dokončena v roce 1999. 

Vše se podařilo za velkého přispění místních občanů, kteří jsou známi svoji pracovitostí.

Název obce Bolatice

Název obce Bolatice je možno odvodit jen úvahou od názvu Boleslav - Bolata - Bolek - Bohatí - Bohatice  a změnou "k" na "l" Bolatice.

České jméno Bolatice pochází z roku 1612, předtím se jmenovala obec Biletice (1592) a  ještě dříve Bolatice (1440).