Navigace

Obsah

Česko-polský příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin

CZ.3.22/3.3.04/13.03611

Cílem projektu je podpora a rozvoj cestovního ruchu v historicky spjatém regionu Hlučínska a sousedních polských gmin Horního Slezska. Cílem je tedy propagace celého území efektivním způsobem za využití moderních technologií a zpřístupnění celého regionu všem možným cílovým skupinám.
Druhotným cílem projektu je pak díky realizovaným aktivitám přispět k rozvoji služeb cestovního ruchu v regionu a tím i k celkovému ekonomickému rozvoji regionu, informovat cílové skupiny o vzájemné propojenosti kultur obou příhraničních oblastí regionu a případnými odlišnostmi tradic a kultury v jednotlivých regionech tak zvýraznit jejich význam v rámci celého evropského prostoru.
Prostředkem naplnění těchto cílů bude zpracování mapového portálu ve 4 jazykových mutacích, zpracování mobilní aplikace pro chytré telefony, vydání dvojjazyčných propagačních letáků v nákladu 45 000 ks (30 tis. CZ,15 tis. PL) a uspořádání 2 propagačních akcí pro veřejnost.

Realizace projektu se bude skládat ze dvou hlavních aktivit:

1) Pořízení mapového portálu
V počáteční fázi projektu bude upřesněna specifikace plánovaného mapového portálu, jeho funkce, moduly a požadavky. Na základě těchto informací bude připravena zadávací dokumentace výběrového řízení a proběhne výběr dodavatele. V další fázi bude probíhat sběr informací a podkladů a pořízení fotodokumentace. Tyto informace budou v úvodní části vycházet zejména z již dostupných propagačních materiálů o celém regionu Hlučínska a partnerských polských gmin.
Mapový portál bude vznikat za úzké spolupráce dodavatele s žadatelem a partnery tak, aby naplnil očekávání projektu a měl tak skutečný přínos pro rozvoj a podporu turistického ruchu v této oblasti. Tato fáze bude obsahovat tvorbu a úpravy funkcí portálu, pohledových map, mobilních aplikací a překlady textů a celkového grafického provedení.


2) Propagace a prezentace projektu a jeho výstupů
Za účelem propagace a informování veřejnosti o projektu a jeho výstupech budou vytištěny propagační letáky, celkově v nákladu 45 000 ks (30 tis. CZ a 15 tis. PL verze), které budou příjemcem a partnery distribuovány do všech domácností regionu. Po distribuci letáků proběhnou 2 propagační akce pro veřejnost, jedna na českém území, druhá na polském území. Na těchto akcích bude příjemcem dotace s partnery a dodavatelem mapového portálu veřejnosti představen nově spuštěný mapový portál, jeho hlavní funkce a výhody.

 Projekt je realizován za finanční podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

 -